Sosiaalisista hierarkioista

28.06.2020

Tässä blogissa on kerrottu aikaisemmin, miten ihmiset eroavat toisistaan erilaisten ihmiskäsitysten mukaan. Suurin ero taitaa olla siinä, että halutaanko yksilöiden tai ihmisryhmien välillä nähdä hierarkioita vai koetaanko, että ihmisten tulisi olla yhdenvertaisia.

Hierarkia tarkoittaa kerrostuneisuutta ja sitä, että korkeammalla hierarkiassa on jotain enemmän kuin alemmilla tasoilla. Tässä ei sinänsä ole mitään pahaa tai väärää. Jokaisessa yhteisössä on erilaisia ihmisiä ja sen vuoksi syntyy erilaisia rooleja, joiden ansiosta yhteisöstä tulee sopeutuvampi ja toimintakykyisempi.

Ongelma syntyy kun luonnollinen yhteisön hierarkinen järjestys sotketaan johonkin muuhun ulottuvuuteen. Yksi sellainen on valta. Vallan hierarkisuus tarkoittaa aina autoritaarisuutta. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon perustuva demokratia noudattaa vallan kolmijakoa ja eduskunnan valta lakien säätäjänä on edustuksellisesti kansalla.

Viime vuosikymmenet valtavirtaa oleva uusliberalistinen ihmiskäsitys perustuu myös vallan hierarkiaan, vaikkakin peitellysti. Lainaus:

"Länsimainen poliittinen idea perustuu paljolti siihen, että ainoastaan kyvyt ja motivaatio ratkaisevat ihmisen pärjäämisen elämässä ja aseman yhteiskunnassa. Näin ei kuitenkaan koskaan todellisuudessa tapahdu."

Periytyvät ominaisuudet ja erilaiset sosiaaliset lähtökohdat määrittävät huomattavissa määrin sen, minkälaisen taloudellisen ja sosiaalisen menestyksen yksilö saavuttaa. Menestymisen hierarkinen todellisuus on sotkuinen ja peittää alleen vallan hierarkian.

Toinen sotku syntyy kun kuvitellaan eri ihmisryhmien välillä olevan joku hierarkinen todellisuus. Kansallisuusmielisyys johtaa aina autoritaariseen vallan hierarkiaan. Silloin ajatellaan, että kansakunta jakaantuu eri kerroksiin, joiden keskinäistä valtasuhdetta tulisi määrittää joku ominaisuus; oli se sitten ihonväri, syntyperä, uskonto tai joku muu vastaava.

Sosiaalisista hierarkioista kirjoittaa Suomen Sisun puheenjohtaja. Valitettavasti hän ei täsmennä tarkemmin tuota käsitettä, joten kirjoituksessa esitettyjä asioita joutuu tässä tulkitsemaan. Tällaisten käsitteiden epämääräinen heitto niitä perustelematta kuuluu populistiseen retoriikkaan, jonka tarkoitus on sotkea vastapuolen ajatuksia ja saada siten yliote keskusteluun.

SS-puheenjohtajan mukaan on olemassa valitseva sosiaalinen hierarkia, jonka 'kulttuurimarksistit' pyrkivät romuttamaan. Nyt pitäisi siis ensin tietää, mikä tuo vallitseva sosiaalinen hierarkia on. Oletus on, että sillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kolmea kerrosta perustuen esimerkiksi perussuomalaisten politiikkaan: eliitti, kantasuomalaiset ja muut.

Eliitillä tässä yhteydessä tarkoitettaneen kulttuurieliittiä. Siis ei taloudellista tai poliittista eliittiä, vaan korkeasti koulutettua tai muuten sivistynyttä osaa kansasta, joka kansallismielisessä populistisessa retoriikassa nimetään 'kulttuurimarksisteiksi'.

Koulutetut ja sivistyneet ihmiset edustavat juuri sitä kansanosaa, joka haluaa tukea yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja siksi heidän tavoitteenaan on vähentää yhteiskunnan hierarkioita, jonka sitten kansallismieliset populistit tulkitsevat sosiaalisten hierarkioiden romuttamisyritykseksi, joka on tietysti aivan oikea tulkinta.

Tuossa kirjoituksessa SS-puheenjohtaja sitten peräänkuuluttaa kulttuurisotaa, jossa olemassa oleva sosiaalinen hierarkia tulisi purkaa ja synnyttää uusi. Puhdistukset pitäisi aloittaa julistuksen mukaan niissä laitoksissa, jotka ovat luoneet kansalle koulutusta ja sivistystä. Puhdistus tarkoittanee, että tuo sivistys ajetaan alas ja tilalle istutetaan ideologiaa, joka nostaa kansallismieliset populistit uudeksi eliitiksi eli hierarkian huipulle.

Teksti ei kerro, mitä entiselle eliitille tapahtuu, mutta jotain osviittaa voi antaa lähihistoria. Sen sijaan alimman kastin eli ei-kantasuomalaisten kohtalona on karkoitus maasta, kuten kirjoituksessa selvästi sanotaan.

Sosiaalisista hierarkioista on näköjään niukasti mitään eksaktia tutkimukseen perustuvaa tietoa. Käsitteen voi siis tulkita monella tavalla. Muutama tutkimus on kuitenkin tehty:

"Sosiaalinen hierarkia emakoilla ryhmäkarsinoissa"

"Oppilaan sosiaalinen asema luokassa ja sen yhteys hänen itsetuntoonsa"

Ehkä SS-puheenjohtajan olisi syytä tutustua näihin.